Terms

LEJEBETINGELSER
• Der skal forevises billedlegitimation.
• Føreren af fartøjet skal være fyldt 18 år og forblive ædru under hele sejladsen.
• Lejer overtager det fulde ansvar for fartøj med tilbehør.
• Lejer og evt. førere har læst og forstået efterfølgende regler.
REGLER OMKRING BÅD OG ERSTATNING
• Lejeren påtager sig det fulde ansvar og kan stilles til ansvar hvis fartøj, motor og udstyr ikke tilbageleveres i samme stand som ved udlejningens start.
• I tilfælde af større skader på båd, motor eller andet tilbehør er lejer forpligtet til at betale en selvrisiko på op til DKK 4,000.
REGLER OMKRING SEJLADS
• Det påhviler lejeren at båden sejles i henhold til søfartens gældende regler.
• Der må ikke sejles forbi Halvandet.
• Båden må aldrig efterlades uden opsyn, medmindre det er aftalt med udlejer.
• Hold altid så god afstand som muligt til andre både.
• Vi opfordrer alle til at have redningsvest på under sejladsen. Redningsveste må ikke benyttes til badning.
• Der må ikke smides affald i vandet.
• Vandpiper og andre brandfarlige genstande er forbudte ombord på bådene.
• Større musikanlæg og højlydt adfærd er ikke tilladt ombord på bådene.
• Uansvarlig adfærd, såsom markant indtagelse af alkohol, er ikke tilladt af nogen af personerne ombord.
REGLER OMKRING UDLEJNING
• På dage med mange reservationer betales DKK 200 for hver påbegyndte 15 minutter sejlturen forlænges i forhold til den aftalte udlejningsperiode. På dage med få reservationer og såfremt det er aftalt med udlejer betales den normale timepris forholdmæssigt per påbegyndte 15 minutter sejlturen forlænges i forhold til den aftalte udlejningsperiode.
• Det påhviler lejer at give besked til udlejer i tilfælde af forsinkelser efter lukketid. Sker dette ikke og udlejer skønner det er nødven­digt at sætte en efterlysning i gang, pålægges udgifter til dette for lejer.
• Udlejer er ikke erstatningspligtig i tilfælde af aflysning af udlejning pga. vejrforhold, manglende fartøj grundet tyveri eller lignende. Leje og eventuelt depositum tilbagebetales naturligvis i disse tilfælde.
• Udlejer kan til enhver tid nægte eller afbryde udlejning, hvis det skønnes at det er uforsvarligt at udleje eller hvis ovenstående regler ikke overholdes.

CONDITIONS FOR BOAT RENTAL
• Valid ID has to be presented (e.g. driver’s license or passport).
• The captains (the persons sailing the boat) have to be at least 18 years of age and remain sober throughout the entire duration of
• The renter (the person renting the boat) assumes the full responsibility of the boat and all its equipment.
• The renter and any potential captains have read and understood the following rules.
RULES RELATED TO THE LIABILITY OF THE RENTER AND CLAIM FOR DAMAGES
• The renter has the full responsibility and can be held accountable for the boat and all its equipment during the entire duration of the journey.
• In case of damages to the boat, the engine or other equipment the renter is liable for damages of up to DKK 4,000 (EUR ~540).
RULES RELATED TO SAILING
• It is the responsibility of the renter that the boat is steered in accordance with the International Regulations for Preventing Colli­sions at Sea (COLREGS).
• It is not allowed to sail any further than “Halvandet”.
• The boat is never to be left out of sight unless it has been agreed with GoBoat.
• Always keep as much distance as possible to other vehicles on the water.
• We encourage all to wear life jackets during the entire journey. The life jackets are not to be used for bathing.
• It is not allowed to throw trash into the water.
• Waterpipes and other items with open fire are not allowed on board the boats.
• Larger music players and loudly behavior are not allowed on board the boats.
• Irresponsible behavior, such as significant consumption of alcohol, is not allowed by any of the persons on board the boats.
RULES RELATED TO RENTING
• On days with many reservations the renter is charged DKK 200 (EUR ~28) for every 15 minutes started beyond the agreed dura­tion of the journey. On days with few reservations and if it is agreed with GoBoat the renter is charged the normal hourly rate for every 15 minutes started beyond the agreed duration of the journey.
• It is the responsibility of the renter to inform GoBoat if the boat is not back before closing time. Is this not done and GoBoat deem it necessary to start a search for the boat the expenses in connection with this is charged to the renter.
• GoBoat is not obliged to cover expenses in case of cancellations due to weather conditions or lack of available boats as a result of theft, damages or the like. Of course any rent and potential deposit already paid by the renter will be paid back.
• GoBoat can at any time refuse or terminate the rent agreement if the above rules are not followed or if GoBoat deem that it is irre­sponsible to rent out the boat.